O Instytucie | Об Институте

Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona w 2011 roku we Wrocławiu i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Celem Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej w zakresie problematyki polsko-rosyjskich kontaktów językowych, literackich i społecznych. Instytut służy jako platforma współpracy naukowej niezależnych badaczy i uczelni wyższych z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu.
Działalność polega głównie na:
– publikacji recenzowanych pism naukowych i serii monografii
– organizacji konferencji naukowych
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową.

Фонд Русско-польский институт был учреждён в 2011 году во Вроцлаве (Польша). Фонд действует на основании польского закона „О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
Целью Института является проведение научной и образовательной деятельности в области российско-польских языковых, литературных и общественных взаимоотношений.
Фонд является площадкой для сотрудничества ученых и вузов из Польши, России, Украины, Беларуси, Казахстана. Деятельность сосредоточена на:
– выпуске научных журналов и серии монографий
– проведении научных конференций.
Русско-польский институт занимается некоммерческой деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для общественной деятельности.