Statut Instytutu Profesjonalnego Rozwoju

Statut Fundacji Instytut Profesjonalnego Rozwoju

Postanowienia ogólne

1.

Fundacja pod nazwą Instytut Profesjonalnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym Repertorium A nr 423/2011 w dniu 25 stycznia 2011 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Placu Solnym nr 13.

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.

2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

4.

Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Instytut Profesjonalnego Rozwoju (IPR) oraz używać nazwy w językach obcych.

5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Ukrainy i innych państw byłego Związku Radzieckiego.

6.

Fundacja może ustanawiać nagrody, wyróżnienia i odznaki osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji statutowych celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

7.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:

-popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

-upowszechnienia wiedzy o Polsce poza jej granicami;

-sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;

-sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.

8.

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:

-organizowanie i finansowanie działalności:

-edukacyjnej;

-szkoleniowej;

-konferencji, seminariów, wystaw;

-naukowo-badawczej;

-wydawniczej.

-współpracę z innymi instytucjami w zakresie objętym celami Fundacji.

9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody fundacji

10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

11.

Dochody Fundacji pochodzą z:

-darowizn, dotacji i subwencji;

-zbiórek pieniędzy;

-dochodów z posiadanego majątku;

-spadków;

-odpłatnej działalności pożytku publicznego.

12.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

13.

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym posiadanym majątkiem.

14.

Zabronione jest:

  1. Udzielanie przez Fundację jakichkolwiek pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji;
  2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich;
  3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
  4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich bliscy na zasadach innych niż od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

15.

Organami Fundacji są:

-Zarząd Fundacji;

-Rada Programowa Fundacji;

-Komisja Rewizyjna

16.

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób.

Skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatorów na 3-letnią kadencję.

Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy decyzji Fundatorów.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w wyniku:

śmierci;

złożenia rezygnacji;

wykluczenia przez Zarząd Fundacji uchwałą podjętą większością głosów.

Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż co 3 miesiące, zwoływanych przez Prezesa z inicjatywy własnej, bądź 2 członków Zarządu.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Zarząd w drodze uchwały może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

17.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

-uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

-uchwalanie regulaminów,

-sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

-ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

-przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

-dokonywanie zmian w Statucie,

-występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

-podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

18.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu.

19.

Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.

Rada Programowa Fundacji składa się z od trzech do sześciu członków.

Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Zarząd Fundacji, bądź śmierci członka Rady.

Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

20.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

-merytoryczny nadzór nad działalnością Fundacji.

-współpraca z Zarządem w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji;

-współpraca z Zarządem w opracowaniu bieżących programów działalności;

21.

Rada Programowa zbiera się przynajmniej raz w roku.

Rada zwoływana jest na wniosek Zarządu, bądź na wniosek dwóch członków Rady.

Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Zebraniom Rady Programowej przewodniczy każdorazowo wybierany przewodniczący.

22.

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji. Kontroluje jej działalność przynajmniej raz w roku.

23.

  1. Skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez Fundatorów na 3-letnią kadencję.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch osób, w tym jej Przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie Fundacji.

24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Fundacji
  2. przedkładanie Fundatorom, Zarządowi i Radzie Programowej Fundacji sprawozdania i wniosków z kontroli.

Zmiana Statutu

25.

Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

26.

Zmiana statutu nie może dotyczyć celów działalności Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

27.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

Likwidacja fundacji

28.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających innych instytucji o zbliżonych celach.