Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 1 (8) 2015

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (8) 2015
„Ежегодник Русско-польского института” № 1 (8) 2015

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (8) 2015 w pdf

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

Евгений Луферчик,Польский вопрос: понятие, структура и со­­де­р­жание в Российской Империи

Ольга Николаенко, Сравнительный анализ украинского и поль­ско­го женского движения в Надднепрянской Украине во второй по­ло­вине ХІХ – начале ХХ вв.

Ewelina W. Klimczak, „Byli w szarych sukmanach”. Marzenia i dą­że­nia powstańców i cywilów okresu styczniowej insurekcji (1863–1864)

Ewelina W. Klimczak,„Twarzą w twarz z prawdą”. Czerwonoarmiści wo­bec konfrontacji sowieckiej propagandy komunistycznej z rze­czy­wis­toś­cią polskich Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r.

Дмитрий Пантьо, На чужой земле… Причины и условия де­пор­та­ции поляков и немцев в 1936 г. в Казахстан. Анализ документов

Paweł Fiktus, Zniewolenie społeczeństwa i państwa przez wojnę i re­wo­lu­cję według Mikołaja Bierdiajewa

Magdalena Ryba, Modlitwa. Z zagadnień teologii kieszonkowej Karola Lud­wika Konińskiego

Юлиан Скорек, Функция интонации в образовании много­супре­ма­ти­чес­ких повествовательных высказываний русского языка (экс­пе­ри­мен­тальные исследования)

Светлана Швачко, Ирина Кобякова, Александр  Кобяков, По­ли­аспектность феномена лакунарности

Joanna Olechno-Wasiluk, Структура словарной статьи в словаре «Рос­сия». Большой лингвострановедческий словарь

Ван Синхуа, Трудности в освоении жаргонизмов иностранцем

Rafał Czachor, Historyczne źródła instytucji samorządu lokalnego w Rosji

Айнур Бикташев, Екатерина Филатова, Михаил Перфильев, Дмитрий Верниковский, Оценка качества государственного ре­гу­ли­ро­вания в России и Польше

Нурлан Джафарли, Государственные финансы как инструмент ре­гу­лирования экономики

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

Anna Zagórska: Przekładanie, nie przekłamanie. Uwagi o książce Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wydaw­nictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Kamila Borkowska: Juliusz Skorek, Julian Skorek, Technologia i me­­to­do­logia badań intonacji dla opisu jej funkcji w syste­mie ko­mu­ni­kacji ję­zy­ko­wej (ba­­dania eks­perymentalne), Oficyna Wydawnicza ATUT Wroc­ław­skie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014.

Rafał Czachor: K. Świder, Ewolucja elity władzy w Związku Ra­dziec­kim i Rosji w kon­tekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i eko­­no­micznych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.