Wymogi edytorskie: Rocznik IPR oraz YEES

Redakcje wydawanych przez Instytut Polsko-Rosyjski pism: „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” oraz „Yearbook of Eastern European Studies” przyjmują do druku niepublikowane dotąd artykuły naukowe i recenzje prac naukowych wpisujące się w profil periodyków. Periodyki wydawane są na licencji Creative Commons i dystrybuowane bezpłatnie w formie papierowej i elektronicznej. Autorzy częściowo pokrywają koszty publikacji i przesyłki egzemplarza autorskiego na wskazany adres (w wysokości 100 zł).

Artykuł powinien liczyć od 15 000 do 40 000 znaków (wliczając spacje), recenzja do 15 000 znaków. Przyjmowane są teksty w języku polskim i rosyjskim.
Autorów prosimy o:
1. Zarejestrowanie zgłaszanej pracy w formularzu rejestracyjnym

2. Przesłanie tekstu w formacie doc., docx. lub rtf wraz z wypełnionym i zeskanowanym Oświadczeniem autora na adres publikacji@gmail.com

3. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z redakcją biuro@ip-r.org
Wymagania edytorskie dla artykułów polskojęzycznych (zgodne z kryteriami międzynarodowych baz indeksujących):
Tekst napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 11, interlinia 1,0, rozmiar strony A5.
Właściwy tekst artykułu winien być poprzedzony następującymi danymi:
– Nazwisko, imię autora
– Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim)
– Streszczenie (w języku polskim i angielskim)
– Słowa kluczowe (3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim) Streszczenia winny liczyć do 150 słów i zawierać zwartą informację o: temacie i celu pracy, rezultatach badań i wnioskach.
Streszczenie anglojęzyczne nie musi być dosłownym tłumaczeniem tekstu polskojęzycznego, ale winno zawierać wszystkie powyżej wymienione elementy.
Na końcu artykułu należy umieścić informację o autorze w języku polskim i angielskim:
– Nazwisko, imię autora
– Tytuł, stopień naukowy
– Pełna nazwa reprezentowanej jednostki
– Obszar zainteresowań naukowych (do 6 słów)
– Adres e-mail (z informacją w przypadku, gdy Autor zastrzega jego publikację)
Sporządzanie przypisów:
Prosimy stosować przypisy harwadzkie, czyli umieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych, zawierające nazwisko autora, rok wydania i numer strony cytowanej pracy np.: [Kowalski 2008, s. 10]
W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku po roku wydania stosuje się kolejno oznaczenia literowe a, b, c np.: [Kowalski 2008b, s. 12]
W przypadku cytowania tekstów, dla których niemożliwe jest określenie autora (np. źródło internetowe, artykuł na stronie www) podaje się np. pierwsze słowa tytułu danej publikacji np.: [UE wprowadza nowe przepisy]
W przypadku cytowania źródeł napisanych w innych alfabetach stosujemy zapis oryginalny (bez transliteracji) np.: [Орлов 1989, s. 44]
Bibliografia sporządzona alfabetycznie. Musi zawierać tylko i wyłącznie prace cytowane w tekście