Wymogi edytorskie: Rocznik IPR oraz YEES

Требования к оформлению статей на русском языке в журналы
«Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego = Ежегодник Русско-польского института»
и «Yearbook of Eastern European Studies»

Редакция журнала принимает в печать научные статьи и рецензии на русском, польском и английском языках. Статья должна насчитывать от 15 000 до 40 000 знаков (в том числе пробелы), а рецензия до 15 000 знаков (в том числе пробелы).

Авторы покрывают типографские и почтовые расходы в размере 150 злотых. Если автор отказывается от печатного экземпляра, стоимость публикации – 100 злотых.

Тексты в формате doc., docx. либо rtf и заявление автора следует прислать на адрес редакции: biuro@ip-r.org

Требования:

Текст должен быть написан кеглем Times New Roman, размер 11, межстрочный интервал 1, формат А5.

В статье должны быть указаны следующие следующие данные на русском и английском языках:

  • Фамилия, имя, отчество автора статьи
  • Заглавие статьи
  • Аннотация.
  • Ключевые слова или словосочетания (3-5 слов или словосочетаний, отделяются друг от друга точкой с запятой).

В конце статьи дается информация об авторе на русском и английском языках:

  • Фамилия, имя, отчество полностью.
  • Звание, ученая степень.
  • Полное название организации – место работы в именительном падеже, страна, город.
  • Адрес электронной почты
  • Область научных интересов.

Informacja dla autorów z Polski

Redakcje wydawanych przez Instytut Polsko-Rosyjski pism: „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” oraz „Yearbook of Eastern European Studies” przyjmują do druku niepublikowane dotąd artykuły naukowe i recenzje prac naukowych wpisujące się w profil periodyków. Periodyki wydawane są na licencji Creative Commons i dystrybuowane bezpłatnie w formie papierowej i elektronicznej. Autorzy częściowo pokrywają koszty publikacji i przesyłki egzemplarza autorskiego na wskazany adres (w wysokości 100 zł).

Artykuł powinien liczyć od 15 000 do 40 000 znaków (wliczając spacje), recenzja do 15 000 znaków. Przyjmowane są teksty w języku polskim i rosyjskim.
Autorów prosimy o przesłanie tekstu w formacie doc., docx. lub rtf wraz z wypełnionym i zeskanowanym Oświadczeniem autora na adres biuro@ip-r.org
Wymagania edytorskie dla artykułów polskojęzycznych (zgodne z kryteriami międzynarodowych baz indeksujących):
Tekst napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 11, interlinia 1,0, rozmiar strony A5.
Właściwy tekst artykułu winien być poprzedzony następującymi danymi:
– Nazwisko, imię autora
– Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim)
– Streszczenie (w języku polskim i angielskim)
– Słowa kluczowe (3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim) Streszczenia winny liczyć do 150 słów i zawierać zwartą informację o: temacie i celu pracy, rezultatach badań i wnioskach.
Streszczenie anglojęzyczne nie musi być dosłownym tłumaczeniem tekstu polskojęzycznego, ale winno zawierać wszystkie powyżej wymienione elementy.
Na końcu artykułu należy umieścić informację o autorze w języku polskim i angielskim:
– Nazwisko, imię autora
– Tytuł, stopień naukowy
– Pełna nazwa reprezentowanej jednostki
– Obszar zainteresowań naukowych (do 6 słów)
– Adres e-mail (z informacją w przypadku, gdy Autor zastrzega jego publikację)
Sporządzanie przypisów:
Prosimy stosować przypisy harwadzkie, czyli umieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych, zawierające nazwisko autora, rok wydania i numer strony cytowanej pracy np.: [Kowalski 2008, s. 10]
W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku po roku wydania stosuje się kolejno oznaczenia literowe a, b, c np.: [Kowalski 2008b, s. 12]
W przypadku cytowania tekstów, dla których niemożliwe jest określenie autora (np. źródło internetowe, artykuł na stronie www) podaje się np. pierwsze słowa tytułu danej publikacji np.: [UE wprowadza nowe przepisy]
W przypadku cytowania źródeł napisanych w innych alfabetach stosujemy zapis oryginalny (bez transliteracji) np.: [Орлов 1989, s. 44]
Bibliografia sporządzona alfabetycznie. Musi zawierać tylko i wyłącznie prace cytowane w tekście