Procedura recenzowania i recenzenci

Procedura recenzowania artykułów naukowych publikowanych na łamach „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”

Wszystkie publikowane na łamach Rocznika artykuły są recenzowane. Pierwszej, po wstępnym sprawdzeniu zgodności tekstu z profilem periodyku i kontrolą oprogramowaniem antyplagiatowym, dokonuje zespół redakcyjny. Druga recenzja ma charakter recenzji anonimowej, której dokonuje dwóch naukowców (posiadających minimum stopień doktora) specjalizujących się w danej dziedzinie. Do końca procesu recenzowania autor artykułu i recenzenci pozostają sobie nie znani. Redakcja przekazuje autorowi konkluzje recenzji oraz ewentualne wskazówki. Negatywna ocena artykułu na pierwszym lub drugim etapie recenzji oznacza nieprzyjęcie tekstu do druku.
Formularz recenzyjny „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”

Процедура рецензирования научных статей в „Ежегоднике Русско-польского института”

Научная статья, поступившая в редакцию журнала „Ежегодник Русско-польского института”, рассматривается редакцией на предмет соответствия профилю журнала, требованиям к оформлению. Уникальность текста проверяется с помощью программы Антиплагиат. В дальнейшем статья направляется на анонимное рецензирование двум специалистам в данной области. После получения рецензии редакция направляет автору (авторам) письмо, в котором даётся общая оценка статьи  и  принятое решение. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации на основании рецензии.
Бланк рецензии на статью, поступившую в „Ежегодник Русско-польского института”

Lista recenzentów zewnętrznych Rocznika (od 2014r.) / Список внешних рецензентов Ежегодника:

1. Канд. пед. наук, доцент Артем Константинович Коллегов (Россия, Томский государственный педагогический университет)
2. Канд. филол. наук, доцент Наталья Валерьевна Деева (Россия, Кемеровский государственный университет)
3. Канд. филол. наук, доцент Иннеса Игоревна Бабенко (Россия, Томский государственный педагогический университет)
4. Канд. филол. наук, доцент Людмила Витальевна Дубина (Россия, Томский государственный педагогический университет)
5. Канд. филол. наук, доцент, Татьяна Александровна Гончарова (Россия, Томский государственный педагогический университет)
6. Канд. филол. наук, доцент, Елена Николаевна Ковалевская (Россия, Томский государственный педагогический университет)