Seria wydawnicza

Seria wydawnicza „Biblioteka Instytutu Profesjonalnego Rozwoju” jest projektem akademickim służącym publikacji oryginalnych, recenzowanych prac naukowych zgodnie z ideą open access.  Jego celem jest stworzenie niekomercyjnego wydawnictwa publikującego monografie dostępne na licencji Creative Commons w wersji papierowej oraz elektronicznej. Do końca 2020  roku seria funkcjonowała pod nazwą „Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego” i ukazało się w niej 11 monografii będących wynikiem projektów badawczych Instytutu, jak i autorów zewnętrznych.
Redaktorzy serii:
prof. dr hab. Nadieżda Bagdasarian,
prof. dr hab. Olga Orlova,
prof. dr hab. Alexey Sherbinin
dr Tatiana Goncharova
dr Innesa Babenko,
dr Irina Popadeykina.

Osoby zainteresowane zamówieniem papierowych egzemplarzy monografii bądź wydaniem własnej publikacji prosimy o kontakt mailowy.

Biblioteka Instytutu Profesjonalnego Rozwoju nr 13
Библиотека Института профессионального развития №13

В поисках границ фантастического: инициация, медиация, трансформация, под ред. Татьяны С. Коломейцевой, Евдокии А. Нестеровой, Ирина В. Попадейкины
ISBN: 978-83-948290-5-6

Biblioteka Instytutu Profesjonalnego Rozwoju nr 12
Библиотека Института профессионального развития №12
Rafał Czachor, Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym
ISBN: 978-83-948290-4-9

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 11
Библиотека Русско-польского института №11
Юлиан Скорек, Интонация русского языка в дискурсе коммуникативной системы (экcпериментальные исследования)
ISBN: 978-83-948290-3-2

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 10
Библиотека Русско-польского института №10
В поисках границ фантастического: на пути к методологии, под ред. А.В. Синицкой и Е.А. Нестеровой
ISBN: 978-83-948290-1-8

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 9
Библиотека Русско-польского института №9

Практика преподавания русского языка как иностранного: опыт создания лингводидактического обеспечения курса, под ред. И.И. Бабенко О.В. Орловой
ISBN: 978-83-948290-0-1

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 8
Библиотека Русско-польского института №8
Rafał Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań
ISBN: 978-83-935729-6-0

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 7
Библиотека Русско-польского института №7
Андрей Н. Безруков, Рецепция художественного текста: функциональный анализ
ISBN: 978-83-935729-3-9

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 6
Библиотека Русско-польского института №6
Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира, под ред. И.И. Бабенко, И.В. Попадейкиной, М.А. Галиевой
ISBN: 978-83-935729-2-2

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 5
Библиотека Русско-польского института №5
Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, pod red. naukową Rafała Czachora
ISBN: 978-83-935729-5-3

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 4
Библиотека Русско-польского института №4
Алла А. Юнаковская, Человек и его деятельность в Сибири (ко­нец ХVI–ХVIII вв.): Опыт составления исторического лин­гво­куль­турологического словаря
ISBN: 978-83-935729-1-5

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 3
Библиотека Русско-польского института №3
Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych
ISBN: 978-83-935729-8-4

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 2
Библиотека Русско-польского института №2

Рафал Чахор, Менталитет провинциального двор­янства в период общественно-поли­тических изменений второй поло­вины XIX века (на примере литера­турных произведений)
ISBN: 978-83-935729-4-6

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 1
Библиотека Русско-польского института №1

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного,
под редакцией И. Попадейкиной и Р. Чахора
ISBN: 978-83-935729-0-8