Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych

Rafał Czachor Abchazja Osetia Górski Karabach podgląd okładka

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 3
Библиотека Русско-польского института №3

Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych
ISBN: 978-83-935729-8-4

Monografię można bezpłatnie pobrać tutaj
Книгу можно бесплатно скачать здесь
Скачать Резюме на русском языке

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Suwerenność państwa we współczesnym świecie – uwa­gi teoretyczne
1.1 Pojęcie samostanowienia narodów
1.2 Suwerenność państwa i jej zakres
1.3 Prawne aspekty uznania niepodległości państwa
1.4 Polityczne aspekty uznania niepodległości państwa
Rozdział 2. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie su­we­ren­­nych państw – uwarunkowania polityczno-praw­ne
2.1 Wczesna pierestrojka – próby reformy państwa ra­dzieckiego
2.2 Późna pierestrojka – okoliczności dezintegracji Związ­ku Radzieckiego
2.3 Geneza procesów dezintegracyjnych na obszarze postradzieckim
2.4 Tendencje separatystyczne na Kaukazie w okresie dezintegracji ZSRR
Rozdział 3. Republika Abchazja
3.1 Geneza separatyzmu abchaskiego i przebieg walki o nie­podległość
3.2 Rozwiązania ustrojowe
3.3 Funkcjonowanie i trwałość systemu politycznego
Rozdział 4. Republika Osetii Południowej
4.1 Geneza separatyzmu osetyjskiego i przebieg walki o niepodległość
4.2 Rozwiązania ustrojowe
4.3 Funkcjonowanie i trwałość systemu politycznego
Rozdział 5. Republika Górskiego Karabachu (Arcach)
5.1 Geneza separatyzmu karabaskiego i przebieg walki o niepodległość
5.2 Rozwiązania ustrojowe
5.3 Funkcjonowanie i trwałość systemu politycznego
Rozdział 6. Determinanty przetrwania Abchazji, Osetii Po­łud­nio­wej i Górskiego Karabachu
6.1 Czynniki wewnętrzne
6.2 Czynniki zewnętrzne
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Резюме
Załączniki
Konstytucja Republiki Abchazja
Konstytucja Republiki Osetia Południowa
Konstytucja Republiki Górskiego Karabachu
O Instytucie Polsko-Rosyjskim
О «Русско-польском институте» 


Czachor Abchazja Osetia Górski Karabach fot