Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 8
Библиотека Русско-польского института №8

Rafał Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań
ISBN: 978-83-935729-6-0

Monografię można bezpłatnie pobrać tutaj
Книгу можно бесплатно скачать здесь

SPIS TREŚCI/СОДЕРЖАНИЕ

WPROWADZENIE
  Cele pracy i hipotezy badawcze
  Metoda badawcza
  Struktura pracy
  Stan badań i literatura przedmiotu
CZĘŚĆ I
NEOPATRYMONIALIZM JAKO PERSPEKTYWA BADAWCZA
1. Teorie demokratyzacji a przestrzeń post­ra­dziec­ka
  Transformacja jako wynik wpływów zewnętrznych
  Podejście strukturalne: transformacja jako efekt rozwoju i wzros­tu zależności
  Podejście proceduralne: transformacja jako efekt za­cho­wań aktorów politycznych
  Wnioski
2. Teoria Maxa Webera jako źródło paradygmatu neo­patrymonialnego
3. Neopatrymonializm, klientelizm: problem ope­ra­cjo­nalizacji pojęć
4. Reżimy afrykańskie w świetle neo­pa­try­mo­nia­li­zmu – główne wnioski dla obszaru post­ra­dziec­kie­go
CZĘŚĆ II
POSTRADZIECKIE REŻIMY NEOPATRYMO­NIAL­­NE
1. Elity władzy, patronat i klientelizm w systemach po­litycznych państw obszaru postradzieckiego
  Nomenklatura, patronat i klientelizm w ZSRR
  Elity władzy, patronat i klientelizm w procesie trans­for­macji postradzieckiej
2. Typologia reżimów neopatrymonialnych na przes­­trzeni postradzieckiej
  Cechy właściwe postradzieckim reżimom neo­pa­try­mo­nial­nym
  Neopatrymonialne reżimy oligarchiczne
  Neopatrymonialne reżimy biurokratyczne
  Reżimy sułtanistyczne
3. Transformacje postradzieckich reżimów neo­pa­try­monialnych
  „Kolorowa rewolucja” jako model transformacji
  Ku reżimowi demokracji neopatrymonialnej? Przy­pad­ki Mołdawii i Kirgistanu
CZĘŚĆ III
WSTĘP DO STUDIÓW PRZYPADKÓW POST­RA­DZIEC­KICH REŻIMÓW NEO­PATRY­MO­NIAL­NYCH
1. Neopatrymonializm oligarchiczny: Ukraina
2. Neopatrymonializm biurokratyczny: Rosja
3. Sułtanizm: Uzbekistan
ZAKOŃCZENIE
  Dalsze postulaty badawcze
BIBLIOGRAFIA
O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
О «РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ» 

 Rafał Czachor Postradzieckie rezimy fot