Publisher and Editorial Board

Publisher
Instytut Polsko-Rosyjski
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Editorial Board
Mark Belkin (Kyiv),
Artur Chubur (Bryansk),
Rafał Czachor (Wrocław),
Valentina Grebneva (Belgorod),
Alla Levonyuk (Brest),
Olga Orlova (Tomsk),
Nataliya Potanina (Tambov),
Tatyana Razuvaeva (Belgorod),
Valentina Ryndak (Orenburg),
Vladimir Shaydurov (Saint Petersburg),
Aleksandr Slinko (Voronezh),
Irina Yurtaeva (Kemerovo)

Editor-in-Chief
Irina Popadeykina